Методи на преподаване

  • Старая се да имам съвременен подход на преподаване и  комуникация.
  • В центъра на учебновъзпитателната дейност поставям ученика с неговата познавателна,емоционална и творческа дейност:да решава проблеми,да твори,да бъде самоуверен.
  • Използвам разнообразни образователни техники и различни методи за преподаване в зависимост от методическата единица.
  • Провокирам интереса на учениците в търсене, подбор и работа с различни източници на информация. Обогатявам учебния процес с различни факти.
  • Формирам у учениците разбирането за ученето като съзнателно усилие,изискващо организация,самодисциплина,самостоятелна отговорност.
  • Като форма на обратна връзка използвам тестове,създаване на презентации,изработване на проекти,реферати,работа с атлас и контурни карти и графични изображения посочени в учебната програма по география.
  • Поощрявам ученици,които работят бавно и несигурно.
  • Поставям ясни критерии за оценяване  на писмените работи  и тестове.